Hopp til innholdet
Logg inn

Personvern og cookies

Vår behandling av dine personopplysninger vil foretas i samsvar med personvernlovgivningen. Våre ansatte har taushetsplikt og vi ivaretar strenge krav til datasikkerhet ved oppbevaring og bruk av dine personopplysninger.

Personvernerklæring

Eika Økonomi AS (heretter «Eika Økonomi») sin behandling av personopplysninger vil foretas i samsvar med personvernlovgivningen. Alle ansatte i Eika Økonomi har taushetsplikt og selskapet ivaretar strenge krav til datasikkerhet ved oppbevaring og bruk av personopplysninger.

Eika Økonomi AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger selskapet behandler om enkeltpersoner knyttet til selskapets tjenester.

Ved spørsmål om Eika Økonomis behandling av personopplysninger, kan personvernansvarlig Karl Oscar Mathiesen kontaktes på e-post eikaokonomi@eika.no

Nedenfor finner du mer informasjon om Eika Økonomis behandling av dine personopplysninger og hvordan Eika Økonomi ivaretar enkeltpersoners personvern.

Personopplysningsloven med forskrifter og personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) regulerer selskapets adgang til å behandle personopplysninger.

Eika Økonomi behandler som behandlingsansvarlig personopplysninger knyttet til sine bedriftskunders ansatte forbindelse med kundeetablering og kundeadministrasjon av inngåelse av avtale om regnskapsprogrammet Eika Regnskap

Eika Økonomi behandler som databehandler i tillegg personopplysninger tilhørende kunders kunder (ansatte og leverandører) i regnskapsprogrammet Eika Regnskap. Eika Regnskap leveres av Eika Økonomis tekniske leverandør Uni Micro AS, herunder ved kunders henvendelser om supporttjenester.

Eika Økonomi vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir selskapet adgang til slik behandling, eller kunden har samtykket til slik behandling. Eika Økonomi kan også behandle personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse for selskapet. 

Formålet med behandling av personopplysninger er: 

Som behandlingsansvarlig:

 • Kundeetablering og kundeadministrasjon, herunder fakturering. 
 • For å oppfylle de forpliktelser selskapet har påtatt seg for gjennomføring av avtalen med Kunden
 • Analyse og statistikk
  - Forbedre eksisterende produkt eller for utvikling av nye tjenester
  - Gi mer relevante råd og relevante tilbud om selskapets produkter og tjenester 
  - For at selskapet skal ha innsikt i vår kundeportefølje, utvikling og lønnsomhet
 •  Markedsføring og salgsaktiviteter
 • Tilgangskontroll og kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester
  - Når du benytter deg av våre elektroniske tjenester, kan vi registrere brukeratferd og brukermiljø samt avvik fra dette, identifisere den datamaskin eller mobile enhet som du anvender ved bruk av forsikringstjenesten, datamaskinens/enhetens tilstand ol. Denne informasjonen vil vi bruke for å kontrollere at du er rett kunde som bruker den aktuelle tjenesten.
 • Svare på forespørsler/support

Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil behandlingen basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til behandling av personopplysninger. Et avgitt samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

Som databehandler:

 • Som leverandør av regnskapsprogrammet Eika Regnskap er Eika Økonomi databehandler for de personopplysninger som Kunden og kundens brukere/ansatte lagrer i Eika Regnskap.
 • Dersom supporthenvendelsen relaterer seg konkret til regnskapsforhold/-bilag eller transaksjoner i bankintegrasjonen hvor personopplysninger inngår, så vil selskapet etter omstendighetene kunne behandle personopplysninger tilhørende kundens kunde (ansatte og kunder). 
Som behandlingsansvarlig:
Kategorier av personopplysninger Kategorier av registrerte Formålet med behandlingen
Personalia: Navn, kjønn Ansatte/Brukere Kundeetablering og kundeadministrasjon, svare på forespørsler, fakturering
Kontaktinformasjon: e-post, telefonnummer Ansatte/Brukere Kundeetablering og kundeadministrasjon, markedsføring og salgsaktiviteter, svare på forespørsler, fakturering
Påloggingsdetaljer: BankID, selskapsrettslige roller i foretak Ansatte/Brukere Kundeetablering og kundeadministrasjon, kundeautentisering og tilgangskontroll
Teknisk informasjon: påloggingsinformasjon, ip-adresser, loggdata, analysedata Ansatte/Brukere Kundeetablering og kundeadministrasjon, kundeautentisering og tilgangskontroll
Tjenester og produkter Ansatte/Brukere Kundeetablering og kundeadministrasjon, kundeautentisering og fakturering

Som databehandler:

Eika Økonomi behandler som databehandler opplysningene som den behandlingsansvarlige legger inn i regnskapsprogrammet Eika Regnskap som leveres av den tekniske underleverandøren Uni Micro AS.

For oversikt over type personopplysninger som vil kunne inngå i Eika Regnskap, se Uni Micro AS sin databehandleravtale

Selskapet behandler også supportforespørsler fra Kunder, og vil i denne sammenheng også kunne behandle personopplysninger tilhørende kundens ansatte og kunder.

Oppfylle avtale 

Formålet med behandling av personopplysninger er for å inngå og oppfylle avtalene med Kunden.

Berettiget interesse 

Eika Økonomi kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet. 

Samtykke

I enkelte tilfelle kan Eika Økonomi innhente den behandlingsansvarlige samtykke til å behandle personopplysninger, f.eks. til salg av tilleggsprodukter. Samtykket vil i så fall inneholde informasjon om behandlingsaktiviteten, og det vil når som helst kunne trekkes tilbake. 

Eika Økonomi innhenter i all hovedsak opplysninger direkte fra egen kunde eller fra den ansatte hos kunden.

Den enkelte har følgende rettigheter: 

 • Innsyn
 • Retting
 • Sletting
 • Rett til dataportabilitet (ta med registrerte opplysninger til en annen aktør)
 • Begrensning av behandlingen
 • Innsigelsesrett (rett til å protestere på behandlingen)
 • Rett til å klage til tilsynsmyndighet 

For å benytte disse rettighetene, ta kontakt med oss. Henvendelsen besvares så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Henvendelsen skal være skriftlig, signert og kan sendes til:

Eika Økonomi AS, Postboks 2349 Solli, 0201 Oslo

For å kunne besvare henvendelsen vil Eika Økonomi be om bekreftelse på identiteten eller ytterligere informasjon. Dette gjøres for å være sikre på at informasjon gis til rette person. Informasjon må sendes oss i sikre kanaler. E-post kan også sendes kryptert.

Dersom rettighetene ønskes benyttet der Eika Økonomi er databehandler, dvs. overfor selskapene som bruker regnskapsprogrammet Eika Regnskap, må du kontakte disse virksomhetene direkte. Dersom Eika Økonomi mottar henvendelsen så vil denne videresendes til den behandlingsansvarlige virksomheten. Eika Økonomi vil bistå den behandlingsansvarlige med å besvare henvendelsen ved behov. 

Den enkelte har rett til innsyn i og kopi av, med noen unntak, de personopplysninger som Eika Økonomi har registrert om vedkommende. 

Den enkelte har også innsynsrett i de personopplysningene Eika Økonomi behandler som databehandler. Eventuelle innsynsforespørsler vil videresendes den behandlingsansvarlige for besvarelse.   

Innenfor de rammer som blant annet er fastsatt i personopplysningsregelverket og annen lovgivning vil den enkelte kunne få rettet og slettet opplysninger om deg, dersom de er feil, ufullstendige eller unøyaktige.

Eika Økonomi sletter eller anonymiserer registrerte personopplysninger når vi, i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, ikke lenger anses å ha hjemmel for å oppbevare opplysningene. Dette gjelder for eksempel dersom formålet med behandlingen er oppfylt.

Begrenset behandling kan kreves dersom personopplysningene som behandles er unøyaktige eller det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å behandle opplysningene. Behandlingen av personopplysningene vil i så tilfelle stoppes inntil innsigelsene er undersøkt.

I de tilfeller hvor en behandling av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse eller opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen.

Den enkelte person eier personopplysningene som er gitt Eika Økonomi, og vedkommende har rett til å motta disse i et maskinlesbart format. Denne retten gjelder personopplysninger som behandles automatisert og er basert på et samtykke eller en avtale.

Informasjonen vi har lagret om den enkelte kan bestilles ved å skriftlig kontakte Eika Økonomi på eikaokonomi@eika.no

Vi vil lagre dine personopplysninger i samsvar med de behandlingsgrunnlag som foreligger.

Ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet vil Eika Økonomi registrere og lagre opplysninger om enkeltpersoner (ansatte / brukere) som har tilknytning til avtaleforholdet om regnskapsprogrammet Eika Regnskap.

Opplysningene vil blant annet bli lagret i vårt kunderegister og i ulike saksbehandlingssystemer. Opplysninger, dokumenter og annen kundekommunikasjon, for eksempel e-post eller brev, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. 

Når behandlingsgrunnlaget er bortfalt vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Lagringstiden i våre ulike systemer vil variere alt etter hvilket formål og bruk systemet skal ivareta. Lagrede personopplysninger vil derfor kunne slettes i ett system, men fortsatt være tilgjengelig i et annet system med et annet formål. Dette innebærer også at systemer tilgangsstyres slik at lagrede personopplysninger ikke er tilgjengelig for eller brukes til andre formål enn det behandlingsgrunnlaget tilsier.

F.eks. vil vi kunne lagre informasjon om avtaler og andre forhold av hensyn til å kunne dokumentere kundebehandling og forsvare ett rettskrav inntil foreldelsesfrist er utløpt. Dersom behandlingsgrunnlaget vårt er ditt samtykke, vil imidlertid opplysningene bli slettet eller anonymisert dersom du trekker samtykket tilbake med mindre vi har andre lovlige grunnlag for å lagre informasjon til annet formål.

Ytterligere informasjon om reservasjon, retting og sletting av personopplysninger finnes i punkt Den enkeltes rettigheter.

 

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og vår taushetsplikt ikke er til hinder, kan personopplysninger også bli utlevert til tredjeperson for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen.

Overføring av personopplysninger til selskapets databehandlere anses ikke som utlevering. Slik overføring forutsetter imidlertid at det foreligger databehandleravtale som sikrer tilfredsstillende sikring av personopplysninger hos databehandler. Slik overføring skjer i all hovedsak til teknisk leverandør av regnskapsprogrammet Eika Regnskap, dvs. underleverandøren Uni Micro AS, og til underleverandør/samarbeidspartner av supporttjenester hhv. Uni Micro AS og/ eller Eika Gruppen AS. 
 

Eika Økonomi tilbyr ikke tjenester til privatpersoner, kun til virksomheter/selskaper. Informasjon om bedriften vil benyttes til kundeoppfølging og markedsføring. 

Hva er en informasjonskapsel?

Når du besøker nettsidene våre, lagres informasjonskapsler (også kalt cookies) i nettleseren eller på enheten din. En informasjonskapsel er en liten tekstfil, og disse inneholder informasjon om din interaksjon med nettsiden. Informasjonskapslene er ikke skadelige. Filene slettes automatisk etter en viss periode eller når nettsiden lukkes. Vi setter både egne informasjonskapsler og informasjonskapsler fra tredjeparter. Vi vurderer alltid nøye hvilke informasjonskapsler som settes, hvilke verktøy vi benytter og til hvilket formål.

Du kan selv administrere eller stenge av for informasjonskapsler i din nettleser: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Vær oppmerksom på at blokkering eller sletting av informasjonskapsler kan påvirke funksjonalitet og brukeropplevelse.

Hva bruker vi informasjonskapsler til?

Vi bruker informasjonskapsler for at:

 • Nettsidene skal fungere teknisk
 • Nettsidene skal kunne tilpasses dine valg og innstillinger
 • Vi skal kunne samle statistikk om hvordan nettsidene brukes, og dermed ha grunnlag for å kunne forbedre brukeropplevelsen
 • Vi skal kunne se effekt av markedsføring, og dermed ha grunnlag for å optimalisere markedsføring og kommunikasjon

Hvilke tredjepartsverktøy benytter vi og hvorfor?

Digital analyse

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlige løsninger benytter vi webanalyseverktøyet Piwik PRO. Dette brukes for å få innsikt i digital adferd og trafikktrender, slik at vi kan forbedre nettstedet, innholdet, brukeropplevelsen og effektivisere markedsføring og kommunikasjon. Dette er generell statistikk som f.eks. hvilke typer enheter, nettlesere og operativsystemer som benyttes, hvilke sider som besøkes, hvordan navigasjon benyttes, tidspunkt for besøket og om besøk starter med klikk på en kampanje, søk eller annet.

For Piwik blir dataen lagret innenfor EU (Nederland). Du finner Piwiks personvernserklæring her: https://piwik.pro/privacy-policy/. Informasjonskapsler som settes av Piwik starter på _pk eller _pp.

Markedsføring og kommunikasjon

Vi sender data til Google Analytics 4, som igjen deler data med Google Ads, for å måle effekt og tilpasse markedsføring og kommunikasjon. Dette er statistikk om hvilke tjenester som benyttes. Det innhentes separat samtykke fra deg før det settes informasjonskapsler til dette formålet.

Denne dataen blir lagret innenfor EU og/eller USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Informasjonskapsler som settes av Google Analytics starter på _ga eller _gid.

Hvor lenge lagres informasjonskapsler?

Informasjonskapsler forblir i nettleseren din frem til du sletter dem, eller de går ut på dato. Utløpsdato varierer, men oppdateres typisk hver gang du besøker sidene våre.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med og følge opp databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Dersom det er aktuelt å behandle personopplysninger i land utenfor EU/EØS er det i personvernregelverket stilt særskilte krav til dette som vil bli fulgt opp.
Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.  

Dersom du mener at vi har brutt personopplysningsloven, så kan du ta kontakt med vår personvernansvarlig Karl Oscar Mathiesen.

Eventuelle klager på selskapets behandling av personopplysninger, kan også rettes til Datatilsynet.

Klagen kan sendes til:

Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0152 Oslo

For mer informasjon om denne klagemuligheten, se www.datatilsynet.no

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig her på vår nettside.

Sist oppdatert 27. mai 2024.